Câu hỏi:

30/01/2023 292

Trong không gian Oxyz, cho hai M(1,2,3), N(3,4,5) và mặt phẳng P:x+2y+3z14=0 . Gọi là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng (P), các điểm H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M,N trên . Biết rằng khi MH=NK  thì trung điểm của HK luôn thuộc một đường thẳng d cố định, phương trình của đường thẳng d 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi I là trung điểm của HK.

Do MH=NK  nên ΔHMI=ΔKNIIM=IN . Khi đó I thuộc mặt phẳng Q  là mặt phẳng trung trực của đoạn MN.

Ta có Q  đi qua trung điểm của MN là điểm J2;3;4  và nhận n=12MN=1;1;1  làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là Q:x+y+z9=0 .

IAP . Suy ra Id=PQ:x+y+z9=0x+2y+3z14=0

Tìm được 0;13;4d  và vectơ chỉ phương của d 1;2;1 .

Vậy d:x=ty=132tz=4+t .

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(2,1,-1), B(-2,3,1) và C(0,-1,3). Gọi d là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng ABC . Phương trình đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 611

Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OA=2i+3j5k; OB=2j4k . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Xem đáp án » 27/01/2023 268

Câu 3:

Trong không gian Oxyz. Cho điểm E(1,1,1), mặt cầu S:x2+y2+z2=4  và mặt phẳng P:x3y+5z3=0 . Gọi là đường thẳng đi qua E, nằm trong P  và cắt S  tại hai điểm A,B  sao cho ΔOAB  là tam giác đều. Phương trình tham số của

Xem đáp án » 30/01/2023 267

Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x12=y21=z+12  nhận vectơ u  là vectơ chỉ phương. Giá trị a+b  bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 173

Câu 5:

Viết phương trình đường thẳng d qua A(1,2,3) cắt đường thẳng d1:x2=y1=z21  và song song với mặt phẳng P:x+yz2=0 .

Xem đáp án » 31/01/2023 164

Câu 6:

Cho điểm A(1,2,3) và hai mặt phẳng P:2x+2y+z+1=0, Q:2xy+2z1=0 .

Phương trình đường thẳng d đi qua A song song với cả (P) và (Q) 

Xem đáp án » 27/01/2023 109

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK