Câu hỏi:

30/01/2023 292

Trong không gian Oxyz. Cho điểm E(1,1,1), mặt cầu S:x2+y2+z2=4  và mặt phẳng P:x3y+5z3=0 . Gọi là đường thẳng đi qua E, nằm trong P  và cắt S  tại hai điểm A,B  sao cho ΔOAB  là tam giác đều. Phương trình tham số của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Media VietJack

Gọi u=a;b;c  là một vectơ chỉ phương của với a2+b2+c2>0 .

Ta có nP=1;3;5 .

ΔP  nên unPu.nP=0a3b+5c=0a=3b5c .(1)

Mặt cầu S  có tâm O0;0;0  và bán kính R=2 .

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên AB

Ta có ΔOAB  là tam giác đều cạnh R nên OH=R32=3 .

Suy ra khoảng cách từ O đến đường thẳng bằng OH=3 .

Khi đó u,OEu=3

ab2+bc2+ca2=3a2+b2+c2

a+b+c2=0a+b+c=0(2)

Thay (1) vào (2) ta được:

3b5c+b+c=0b=ca=2c

Thay c=1  thì b=1  a=2 .

Ta được một vectơ chỉ phương của là u=2;1;1

Vậy phương trình của đường thẳng x=1+2ty=1tz=1t .

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(2,1,-1), B(-2,3,1) và C(0,-1,3). Gọi d là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng ABC . Phương trình đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 703

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho hai M(1,2,3), N(3,4,5) và mặt phẳng P:x+2y+3z14=0 . Gọi là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng (P), các điểm H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M,N trên . Biết rằng khi MH=NK  thì trung điểm của HK luôn thuộc một đường thẳng d cố định, phương trình của đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 323

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OA=2i+3j5k; OB=2j4k . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Xem đáp án » 27/01/2023 288

Câu 4:

Viết phương trình đường thẳng d qua A(1,2,3) cắt đường thẳng d1:x2=y1=z21  và song song với mặt phẳng P:x+yz2=0 .

Xem đáp án » 31/01/2023 212

Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x12=y21=z+12  nhận vectơ u  là vectơ chỉ phương. Giá trị a+b  bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 184

Câu 6:

Cho điểm A(1,2,3) và hai mặt phẳng P:2x+2y+z+1=0, Q:2xy+2z1=0 .

Phương trình đường thẳng d đi qua A song song với cả (P) và (Q) 

Xem đáp án » 27/01/2023 110

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK