Câu hỏi:

12/02/2023 15

Cho hình chóp tam giác đều SABC  có cạnh đáy bằng 2a  ,thể tích khối chóp SABC là a33  . Tính dS,ABC .

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

SABC=a23

dS,ABC=3VS.ABCSABC=a3a23=a33

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f52x  có bảng biến thiên như hình vẽ

Cho hàm số y= f(5-2x)  có bảng biến thiên như hình vẽ   Tìm các giá trị của tham số m để  hàm số  g(x)= | 3 f(x^2-4x+3)-m| có giá trị lớn nhất? (ảnh 1)

Tìm các giá trị của tham số m  để hàm số gx=3fx24x+3m  có giá trị lớn nhất?

Xem đáp án » 12/02/2023 295

Câu 2:

Cho hàm số f(x) biết đồ thị hàm số f'x22x   như hình vẽ bên dưới.Xét tính đơn điệu của hàm số gx=fx21+23x3+1

Cho hàm số  f(x) biết đồ thị hàm số f' (x^2-2x)  như hình vẽ bên dưới.Xét tính đơn điệu của hàm số g(x)= f( x^2-1)+ 2/3x^3+1 . (ảnh 1)

.

Xem đáp án » 12/02/2023 133

Câu 3:

Diện tích toàn phần của khối lập phương bằng 96cm2 . Khi đó cạnh của khối lập phương là?

Xem đáp án » 12/02/2023 86

Câu 4:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=x42x2+5  ?

Xem đáp án » 12/02/2023 63

Câu 5:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x12x+1  trên đoạn 0;2  thì        

Xem đáp án » 12/02/2023 53

Câu 6:

Gọi Mlà giá trị lớn nhất và m   là giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x3+5x . Giá trị của biểu thức M+m2

Xem đáp án » 12/02/2023 50

Câu 7:

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

 

Cho hàm số y=f(x)  xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

              Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/02/2023 49

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK