Câu hỏi:

07/03/2020 4,482

Tính (a - b)(a2 + ab + b2 ) (với a, b là hai số tùy ý).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(a - b)(a2 + ab + b2 ) = a(a2 + ab + b2 ) - b(a2 + ab + b2 )

= a3 + a2 b + ab2 - ba2 - ab2 - b3

= a3 - b3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,878

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,849

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,205

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,938

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,438

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,348

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,321

Bình luận


Bình luận