Câu hỏi:

07/03/2020 193

Chứng minh rằng: a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biến đổi vế phải ta được:

(a + b)3 – 3ab(a + b)

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – 3a2b – 3ab2

= a3 + b3

Vậy a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,655

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,677

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,100

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,832

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,367

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,267

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,250

Bình luận


Bình luận