Câu hỏi:

07/03/2020 3,921

Tính a3 + b3, biết a.b = 6 và a + b = -5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Với ab = 6, a + b = –5, ta được:

a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = (–5)3 – 3.6.(–5) = –53 + 3.6.5 = –125 + 90 = –35

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,944

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,897

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,234

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,996

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,462

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,363

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,362

Bình luận


Bình luận