Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(5 – 3x)2

= 52 – 2.5.3x + (3x)2 (Áp dụng HĐT (2))

= 25 – 30x + 9x2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,870

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,846

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,202

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,935

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,435

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,345

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,319

Bình luận


Bình luận