Câu hỏi:

20/03/2021 439

Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số nguyên dương n thì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Khi n = 1 ta có 11=1<2 ⇒ Loại đáp án A, B, D.

Ta chứng minh đáp án C đúng bằng phương pháp quy nạp toán học.

Bất đẳng thức đúng với n = 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chứng minh rằng: 13+29+327+....+n3n=342n+34.3n (1)

Xem đáp án » 20/03/2021 2,442

Câu 2:

So sánh an+bn2a+b2n, với a≥0;b≥0,n∈N* ta được:

Xem đáp án » 20/03/2021 2,144

Câu 3:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì 4.32n+2+32n36 chia hết cho 32

Xem đáp án » 20/03/2021 1,190

Câu 4:

Chứng minh n55+n42+n33n30 luôn là số nguyên dương với mọi số nguyên dương n.

Xem đáp án » 20/03/2021 815

Câu 5:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n2 thì 1n+1+1n+2+....+1n+n>​  1324 (*)

Xem đáp án » 20/03/2021 682

Câu 6:

Chứng minh với mọi số nguyên dương n thì: nn(n+1)n1

Xem đáp án » 20/03/2021 438

Bình luận


Bình luận