Câu hỏi:

23/03/2021 460

Ba số dương lập thành cấp số nhân, tích của số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba bằng 36. Một cấp số cộng có n số hạng, công sai d = 4, tổng các số hạng bằng 510. Biết số hạng đầu của cấp số cộng bằng số hạng thứ 2 của cấp số nhân. Khi đó n bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Khi đó khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày là: khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Khi đó khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày là:

Xem đáp án » 23/03/2021 4,241

Câu 2:

Cho cấp số nhân un có u1=2 công bội dương và biểu thức u4+1024u7 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = u11+u12+...+u20

Xem đáp án » 23/03/2021 3,864

Câu 3:

Cho dãy số un được xác định bởi u1=2;un=2un-1+3n-1. Công thức số hạng tổng quát của dãy số đã cho là biểu thức có dạng a.2n+bn+c, với  là các số nguyên, . Khi đó có giá trị bằng

Xem đáp án » 23/03/2021 3,673

Câu 4:

Tính tổng Sn=1+11+111+...+11..11 (có 10 chữ số 1)

Xem đáp án » 23/03/2021 1,162

Câu 5:

Cho cấp số cộng un với công sai khác 0. Biết rằng các số u1u2;u2u3;u1u3 theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân với công bội (q0). Khi đó q bằng:

Xem đáp án » 23/03/2021 1,128

Câu 6:

Dân số của thành phố A hiện nay là 3 triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố A là 2% . Dân số của thành phố A sau 3 năm nữa sẽ là:

Xem đáp án » 23/03/2021 928

Câu 7:

Tính tổng Sn=1+2a+3a2+4a3+...+n+1an (a1 là số cho trước)

Xem đáp án » 23/03/2021 716

Bình luận


Bình luận