Câu hỏi:

29/06/2022 22

Tìm số b sao cho đa thức x3 - 3x2 + 2x - b chia hết cho đa thức x - 3.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Thực hiện đặt phép chia ta được:x33x2+2xb¯x33x22xb¯2x6b+6x3x2+2

Để đa thức x3 - 3x2 + 2x - b chia hết cho đa thức x - 3 thì -b + 6 = 0

hay -b = -6 do đó b = 6.

Vậy b = 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực hiện các phép tính sau:

a) (x3 - 8) : (x - 2);

Xem đáp án » 29/06/2022 227

Câu 2:

Rút gọn các biểu thức sau:

a) 2x(x + 3) - 3x2(x + 2) + x(3x2 + 4x - 6).

Xem đáp án » 29/06/2022 29

Câu 3:

Trong một trò chơi ở câu lạc bộ Toán học, chủ trò viết lên bảng biểu thức:

P(x) = x2(7x - 5) - (28x5 - 20x4 - 12x3) : 4x2.

Luật chơi là sau khi chủ trò đọc một số a nào đó, các đội chơi phải tính giá trị của P(x) tại x = a. Đội nào tính đúng và tính nhanh nhất thì thắng cuộc.

Khi chủ trò vừa đọc a = 5, Vuông đã tính ngay được P(a) = 15 và thắng cuộc. Em có biết Vuông làm cách nào không?

Xem đáp án » 29/06/2022 29

Câu 4:

Tìm giá trị của x, biết rằng:

a) 3x2 - 3x(x - 2) = 36.

Xem đáp án » 29/06/2022 22

Câu 5:

Rút gọn biểu thức sau:

(5x3 - 4x2) : 2x2 + (3x4 + 6x) : 3x - x(x2 - 1).

Xem đáp án » 29/06/2022 21

Câu 6:

Thực hiện các phép tính sau:
b) (x - 1)(x + 1)(x2 + 1).

Xem đáp án » 20/07/2022 19

Bình luận


Bình luận