220 câu trắc nghiệm Cấu trúc dữ liệu và giải thuật có đáp án - Phần 1

  • 1967 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật có thể minh họa bằng đẳng thức:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu. Để đánh giá một cấu trúc dữ liệu chúng ta thường dựa vào một số tiêu chí:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Đoạn mã giả dưới đây mô tả thuật toán gì?
Thuật toán:
B1: k = 1
B2: IF M[k] == X AND k != N
B2.1: k++
B2.2: Lặp lại B2
B3: IF k < N Thông báo tìm thấy tại vị trí k
B4: ELSE Không tìm thấy.
B5: Kết thúc

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Cho hàm tìm kiếm tuyến tính như sau:
int TimKiem (int M[], int N, int X)
{ int k = 0;
M[N] = X;
while (M[k] != X)
k++;
if (k < N)
return (k);
return (-1);
}
Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận