Bài tập Anken cơ bản cực hay có lời giải (P2)

  • 17618 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau ?

Xem đáp án

Đáp án D

(CH3)2C(Br)CH2CH3 + KOH etanol (CH3)2C=CHCH3 + KBr + H2O

(CH3)2C(OH)CH2CH3 1700CH2SO4 (CH3)2C=CH-CH3 + H2O

CH3CH(OH)-CH(CH3)2 CH3CH=C(CH3)2 + H2O

→ Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của tất cả các chất


Câu 2:

Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án A

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH

→ Sản phẩm thỏa mãn là MnO2, C2H4(OH)2, KOH


Câu 3:

Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi X: CaHb → MX = 12a + b → MZ = 12a + b + 28

Ta có: MZ = 2MX → 12a + b + 28 = 2(12a + b) → 12a + b = 28 → X là anken C2H4

→ X, Y, Z là đồng đẳng anken


Câu 4:

Cho các chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2( dư, xúc tác Ni, t0) cho cùng 1 sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án D

xiclobutan + H2 Ni, t0 CH3CH2CH2CH3

(CH3)2C=CH2 + H2 Ni, t0 (CH3)3CH

CH2=CH-CH2CH3 + H2 Ni, t0CH3CH2CH2CH3

cis-CH3CH=CHCH3 + H2 Ni, t0CH3CH2CH2CH3

(CH3)2C=CH-CH3 + H2 Ni, t0 (CH3)2CH-CH2CH3

Dãy các chất sau khi phản ứng với H2 đều cho ra một dản phẩm là xiclobutan, cis-but-2-en, but-1-en


Câu 5:

Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết σ. CTPT của X là

Xem đáp án

Đáp án C

C2H4 có 4 liên kết σ C-H + 1 liên kết σ C-C = 5 liên kết σ.

C4H8 có 8 liên kết σ C-H + 3 liên kết σ C-C = 11 liên kết σ.

C3H6 có 6 liên kết σ c-H + 2 liên kết σ C-C = 8 liên kết σ.

C5H10 có 10 liên kết σ C-H + 4 liên kết σ C-C = 14 liên kết σ.

→ CTPT của X là C3H6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận