Bài tập Đại cương về hóa học hữu cơ cực hay có lời giải chi tiết (P2)

  • 4103 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Cho các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) C7H18O2N2 (X) + NaOH to X1 + X2 + H2O

(2) X1 + 2HCl ® X3 + NaCl

(3) X4 + HCl ® X3

(4) nX4  to tơ nilon-6 + nH2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận