Bài tập điên li có giải chi tiết ( mức độ nhận biết p2)

  • 5794 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không điện ly trong nước

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ : NH3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), KNO3 (4). Dung dịch có pH lớn nhất là :

Xem đáp án

Đáp án A

Chất phân ly ra nồng độ OH- càng cao thì pH càng lớn.


Câu 4:

chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phương trình điện li:

Ba(OH)2 →  Ba2++ 2OH


Câu 5:

Dung dịch chất nào sau trong H2O có pH <7 ?

Xem đáp án

Đáp án A

pH  < 7 => môi trường có tính axit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận