Bài tập Sự điện li có lời giải chi tiết(p4)

  • 8684 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

Xem đáp án

Đáp án C

dư sau phàn ứng.

Khi đó trong dung dịch thu được sau phản ứng chứa các muối và các kiềm dư:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

Chú ý: Trong dung dịch thu được chứa các ion Na+, K+, nên ta không thể định lượng cụ thể từng muối hay bazo trong dung dịch. Thay vào đó các bạn có thể tính khối lượng chất rắn khan thu được nhanh nhất thông qua định luật bảo toàn khối lượng như trên.

Ngoài ra, các bạn còn có thể tính khối lượng chất rắn khan thông qua khối lượng các ion trong dung dịch sau phản ứng:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận