Bài tập Sự điện li có lời giải chi tiết(p5)

  • 8687 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Cho a mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1 M thu được m gam kết tủa. Nếu cho a biến thiên trong khoảng từ 0,18 đến 0,25 thì m đạt giá trị nào trong các giá trị sau

Xem đáp án

Đáp án D

Khi chưa có phản ứng hòa tan một phần kết tủa 


Câu 4:

Sục từ từ 0,06 mol CO2 vào V (lít) dung dịch có chứa Ba(OH)2 0,5M thu được 2b mol kết tủa. Mặt khác khi sục 0,08 mol CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5 M thì thu được b mol kết tủa. V có thể là:

Xem đáp án

Đáp án C

Trường hợp 1: Thí nghiệm ban đầu chưa có phản ứng hòa tan một phần kết tủa

Trường hợp 2: Thí nghiệm ban đầu đã có phản ứng hòa tan hoàn toàn kết tủa

Áp dụng công thức giải nhanh

Thí nghiệm 1 có 2b = 0,5V - 0,06

Thí nghiệm 2 có b = 0,5V - 0,08


Câu 5:

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH aM thì thu được dung dịch X. Cho từ từ và khuấy đều 150ml dung dịch HCl 1M vào X thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí điều kiện tiêu chuẩn. Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 dư xuất hiện 15 gam kết tủa. Xác định giá trị của a

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố cho cacbon ta có

Thứ tự các phản ứng xảy ra khi cho từ từ dung dịch H+ vào dung dịch X là

Các phản ứng tạo thành các chất trong dung dịch X


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận