Bài tập Sự điện li có lời giải chi tiết(p6)

  • 8686 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M. Biết ở 25°C, K của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X 25°C là:

Xem đáp án

Vì muối CH3COONa là chất điện li mạnh nên ta có

Do đó sau quá trình trên trong dung dịch có nồng độ của ion CH3COO- là 0,1.

Xét cân bằng điện li: CH3COOH + H2O  CH3COO- + H3O+

Nồng độ ban đầu: 0,1 0,1 0

Nồng độ phân li: x(M) x x

Nồng độ cân bằng: 0,1 – x 0,1 + x x

Thay các giá trị ở trạng thái cân bằng vào công thức tính hằng số điện li thì ta có

 

Đáp án D.


Câu 2:

Cho 2 dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ. Dung dịch HCl có pH = x, dung dịch CH3COOH có pH = y. Bỏ qua sự điện li của nước, các dung dịch ở cùng nhiệt độ phòng. Biết ở nhiệt độ phòng, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li ra ion. Mối liên hệ của x và y là:

Xem đáp án

Không mất tính tổng quát, ta đặt:

Vì HCl là chất điện li mạnh nên ta có phương trình điện li như sau:

Vì CH3COOH là chất điện li yếu nên ta có phương trình điện li như sau

Xét cân bằng điện li: CH3COOH  CH3COO- + H+

Nồng độ ban đầu: aM 0

Nồng độ phân li: 0,01a M 0,01a M

Nồng độ cân bằng: 0,99a M 0,01a M

Ta có

Đáp án A.


Câu 4:

Thực hiện 2 thí nghiệm:

- Thí nghiệm 1: Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160ml dung dịch gồm NaNO3 1M và HCl 1M, sau phản ứng ta thu được V1 lít khí NO.

- Thí nghiệm 2: Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160ml dung dịch gồm NaNO3 1M và H2SO4 1M, sau phản ứng thu được V2 lít khí NO.

Mối liên hệ giữa V1 và V2 là:

Xem đáp án

Đây chỉ một bài toán về kim loại Cu tác dụng với dung dịch chứa NO3- H+ đơn giản.

Để giải quyết bài này ta chỉ cần sử dụng đến phương trình ion thu gọn để giải quyết.

Thí nghiệm 1: ta có:

Xét phản ứng: 3Cu + 2NO3- + 8H+  3Cu2+ +2NO + 4H2O 

Ban đầu: 0,12 (mol) 0,16 0,16 

Phản ứng: 0,06 0,04 0,16 0,04

Sau phản ứng: 0,06 0,12 0 0,04

Thí nghiệm 2: ta có:

Xét phản ứng: 3Cu + 2NO-3 + 8H+  3Cu2+ + 2NO +  4H2O

Ban đầu: 0,12 (mol) 0,16 0,32 

Phản ứng: 0,12 0,08 0,32 0,08

Sau phản ứng: 0 0,08 0 0,08

Ta thấy:

 

Đáp án C.


Câu 5:

Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3-. Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

Đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận