I. Phonetics and Speaking

  • 6569 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /dʒ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /tʃ/. Đáp án C phát âm là /k/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ju:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án C, A, D phát âm là /p/. Đáp án B là âm câm.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ə/. Đáp án A phát âm là /æ/


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

2 năm trước

Yến Linh

L

1 năm trước

Long

Bình luận


Bình luận