II. Vocabulary and Grammar

  • 6573 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. It is not easy at all to get a good job without any ____ qualifications.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Không dễ chút nào để có được một công việc tốt mà không cần bằng cấp học thuật.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. At the ____ level, you can join three-year or four-year colleges

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Ở cấp đại học, bạn có thể tham gia các trường cao đẳng ba năm hoặc bốn năm.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. Hugh is quite worried because he hasn't ____ for the end-of-term test.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Hugh khá lo lắng vì anh ta chưa học bài kiểm tra cuối kỳ.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. Any pupil caught ____ was made to stand at the front of the class.

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Bất kỳ học sinh nào bị bắt nhầm đều được thực hiện để đứng trước lớp.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. They ____ sacrifices so that their only child could have a good education.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Họ đã hy sinh để đứa con duy nhất của họ có một nền giáo dục tốt


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

2 năm trước

Yến Linh

L

1 năm trước

Long

Bình luận


Bình luận