Đề kiểm tra giữa học kì 2 Địa lí 10 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 1

  • 1758 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Thước đo được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức sinh là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về quy mô dân số thế giới?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Tỉ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Cơ cấu theo giới không ảnh hưởng đến

Xem đáp án

Đáp áp: D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Hong Le

Bình luận


Bình luận

Hong Le
21:48 - 28/02/2024

Câu 4: Đáp án là B

Hong Le
21:40 - 28/02/2024

đúng rồi

Hong Le
22:03 - 28/02/2024

Câu 7: Đáp án là B