Đề kiểm tra giữa học kì 2 Địa lí 10 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 2

  • 1692 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 2020, dân số thế giới khoảng

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Dân số trên thế giới tăng lên hay giảm đi là do

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về gia tăng cơ học?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số già?

Xem đáp án

Đáp án: B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hong Le

Bình luận


Bình luận