Đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng anh 11 có đáp án - Đề 1

  • 1269 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: B. course

Giải thích: course /kɔːs/ có “ou” được phát âm là /ɔ:/, các phương án còn lại có “ou” được phát âm là /aʊ/.

A. drought /draʊt/                                                          C. outstanding /aʊtˈstændɪŋ/

D. greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: D. itinerary

Giải thích: itinerary /aɪˈtɪnərəri/ có “i” được phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại có “i” được phát âm là /ɪ/.

A. institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/                                            B. eligible /ˈelɪdʒəbl/

C. kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/


Câu 3:

Choose the word with a different stress pattern.

Xem đáp án
Đáp án: B. enter
Giải thích: enter /ˈentə(r)/ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. enrol /ɪnˈrəʊl/ C. expand /ɪkˈspænd/
D. preserve /prɪˈzɜːv/

Câu 4:

Choose the word with a different stress pattern.

Xem đáp án
Đáp án: D. atmosphere
Giải thích: atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. awareness /əˈweənəs/ B. diploma /dɪˈpləʊmə/
C. diversity /daɪˈvɜːsəti/

Câu 5:

Choose the best option to complete each of the following sentences.
_________is the rise in the average temperature of the Earth’s climate system.

Xem đáp án
Đáp án: A. Global warming
Giải thích:
A. Global warming (n): sự nóng lên toàn cầu
B. Carbon footprint (n): dấu chân carbon
C. Ecological balance (n): cân bằng sinh thái
D. Greenhouse gas (n): chất khí gây hiệu ứng nhà kính
Xét về nghĩa, phương án A là phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: Global warming is the rise in the average temperature of the Earth’s climate system. (Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của hệ thống khí hậu Trái đất.)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận