kiem-tra-unit-1

  • 1240 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

: nice /naɪs/                   

bicycle /ˈbaɪsɪkl/

ride /raɪd/

live /lɪv/

Câu D âm “-i” phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

come /kʌm/

month /mʌnθ/

mother /ˈmʌðə(r)/

open /ˈəʊpən/

Câu D âm “-o” phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: D


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

brother /ˈbrʌðə(r)/

judo /ˈdʒuːdəʊ/

going /ˈɡəʊɪŋ/

rode /rəʊd/

Câu A âm “-o” phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /əʊ/

Đáp án: A


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

subject /ˈsʌbdʒɪkt/                  

club /klʌb/

pull /pʊl/

lunch /lʌntʃ/

Câu C âm “-u” phát âm là /ʊ/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: C


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

fun /fʌn/         

student /ˈstjuːdnt/

hungry /ˈhʌŋɡri/

run /rʌn/

Câu B âm “-u” phát âm là /ju:/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận