Ngữ pháp: too much/ too many/ not enough

  • 590 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer

Too many

Too

Too much

… money can be bad for football players who are still in their 20s.

Xem đáp án

Trả lời:

too many (quá nhiều) + N đếm được

too (quá) : không đi kèm với danh từ

too much (quá nhiều) + N không đếm được

Danh từ money (tiền) là danh từ không đếm được

=> Too much money can be bad for football players who are still in their 20s.

Tạm dịch: Quá nhiều tiền có thể gây hại cho các cầu thủ bóng đá đang ở độ tuổi 20.


Câu 2:

enough

too many

too much

I eat … cakes and feel sick now.

Xem đáp án

Trả lời:

enough (đủ) + N đếm được/ không đếm được

too much (quá nhiều) + N không đếm được

too many (quá nhiều) + N đếm được

Danh từ cakes là danh từ đếm được nên loại B

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy too many hợp về nghĩa nhất

=>I eat too many cakes and feel sick now.

Tạm dịch: Tôi ăn quá nhiều bánh và cảm thấy buồn nôn bây giờ.


Câu 3:

too much

too many

enough

I feel sick because I smoke … cigarettes a day. I am going to give up smoking.

Xem đáp án

Trả lời:

too much (quá nhiều) + N không đếm được

too many (quá nhiều) + N đếm được

enough (đủ) + N đếm được/ không đếm được

Danh từ “cigarettes” là danh từ đếm được =>loại A

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy too many hợp về nghĩa nhất

=>I feel sick because I smoke too many cigarettes a day. I am going to give up smoking.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt vì hút quá nhiều thuốc mỗi ngày. Tôi sẽ từ bỏ thuốc lá.


Câu 4:

enough

too much

too many

Do you finish your test? – Sorry, I don’t have … time.

Xem đáp án

Trả lời:

enough (đủ) + N đếm được/ không đếm được

too much (quá nhiều) + N không đếm được

too many (quá nhiều) + N đếm được

Danh từ time là danh từ không đếm được =>loại C

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy enough hợp về nghĩa nhất

=>Do you finish your test? – Sorry, I don’t have enough time.

Tạm dịch: Tôi biết tôi nói quá nhiều. Tôi nên nói ít hơn.


Câu 5:

enough

too much

too many

I know I talk …. I should talk less.

Xem đáp án

Trả lời:

enough (đủ) + N đếm được/ không đếm được

too much (quá nhiều) + N không đếm được

too many (quá nhiều) + N đếm được

Trong câu không có danh từ mà chỉ động từ “talk” (nói) nên chỉ dùng được “too much” và “enough”

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy too much hợp về nghĩa nhất

=>I know I talk too much. I should talk less.

Tạm dịch: Tôi biết tôi nói quá nhiều. Tôi nên nói ít hơn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận