Trắc nghiệm Áp suất có đáp án (Nhận biết)

  • 2291 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Áp lực là: 

Xem đáp án

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đơn vị của áp lực là:

Xem đáp án

Ta có: Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

=> Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực: Niutơn (N)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào: 

Xem đáp án

Ta có:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Tác dụng của áp lực càng lớn khi độ lớn của áp lực càng lớn hay diện tích mặt bị ép càng nhỏ.

=> Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Muốn tăng áp suất thì: 

Xem đáp án

Ta có: Áp suất p =FS

=> Muốn tăng áp suất, ta tăng lực F hoặc giảm diện tích mặt bị ép S

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận