Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 24 (có đáp án): Công thức tính nhiệt lượng

  • 2770 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào: khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật, nhiệt dung riêng của chất làm nên vật

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?

Xem đáp án

Công thức tính nhiệt lượng thu vào:

Q = mct=mct2-t1=mct-t0

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15oC thì:

Xem đáp án

Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?

Xem đáp án

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1oC

⇒ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận