Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 10 (có đáp án): Lực đẩy Ác-si-mét

  • 4741 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?

Xem đáp án

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét

⇒ Đáp án D


Câu 2:

 Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:

Xem đáp án

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

⇒ Đáp án C


Câu 3:

 Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là:

Xem đáp án

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là FA = d.V

⇒ Đáp án C


Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Lực đẩy Ác-si-mét ngược chiều với trọng lực, có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau

⇒ Đáp án D


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

V

3 năm trước

Vũ Đình Bùi

C

2 năm trước

Cao Thanh Lâm

N

6 tháng trước

Ngọc Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Hường ngọc
21:11 - 09/11/2023

câu 13

Duc Anhh
19:39 - 01/01/2024

câu 13:c