Trắc nghiệm Áp suất có đáp án (Thông hiểu)

  • 2421 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau: 

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước? 

Xem đáp án

Ta có: Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

Xét các mặt của khối lập phương khi được nhúng vào nước, ta thấy mặt dưới của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác? 

Xem đáp án

Ta có: Áp suất p =FS

=> Muốn tăng áp suất, giữ nguyên áp lực thì cần giảm diện tích mặt bị ép, suy ra đáp án A sai, B đúng.

Đáp án C sai vì nếu giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực thì áp suất sẽ giảm.

Đáp án D sai vì nếu giảm áp lực và tăng diện tích mặt bị ép sẽ làm áp suất giảm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Muốn giảm áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào? 

Xem đáp án

Ta có: Áp suất p =FS

=> Muốn giảm áp suất, ta giảm lực F hoặc tăng diện tích mặt bị ép S

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất?

Xem đáp án

Đơn vị của áp suất: (N/m2)

Ngoài N/m2, đơn vị áp suất còn tính theo Pa (paxcan): 1Pa=1N/m2

=> A, B, D là đơn vị của áp suất

C - không phải là đơn vị của áp suất

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thịnh Lê Đỗ Phước
10:44 - 24/08/2022

Đề hay