Trắc nghiệm Áp suất khí quyển có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1599 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong thí nghiệm của Torixeli, độ cao cột thủy ngân là 75cm, nếu dùng rượu để thay thủy ngân thì độ cao cột rượu là bao nhiêu? Biết dHg=136000N/m3, của rượu drưu =8000N/m3.

Xem đáp án

Ta có:

+ Khi dùng thủy ngân: p = dHg . hHg

+ Khi thay thủy ngân bằng rượu: p = drượu . hrượu

Từ đó, ta suy ra:

dHg . hHg = drượu . hrượu

hruou=dHgdruou.hHg=1360008000.0,75=12,75m

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong thí nghiệm của Torixeli, độ cao cột thủy ngân là 75cm, nếu dùng nước để thay thủy ngân thì độ cao cột nước là bao nhiêu? Biết dHg = 136000 N/m3, của nước dnước  = 10000 N/m3.

Xem đáp án

Ta có:

+ Khi dùng thủy ngân: p = dHg . hHg

+ Khi thay thủy ngân bằng nước: p = dnước . hnước

Từ đó, ta suy ra:

dHg . hHg = dnước . hnước

hruou=dHgdruou.hHg=13600010000.0,75=10,2m

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 800m là bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760mmHg. 

Xem đáp án

Ta có:

+ Áp suất khí quyển ở mặt nước biển là: p0 = 760 mmHg

+ Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg.

=> Độ giảm áp suất tại độ cao 800m là: 

Δp=80012mmHg

=> Áp suất khí quyển ở độ cao 800m là: 

p = p0  Δp =76080012=693,33mmHg

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 1000m là bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760mmHg. 

Xem đáp án

+ Áp suất khí quyển ở mặt nước biển là:

p0 = 760 mmHg

+ Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg.

=> Độ giảm áp suất tại độ cao 1000m là: 

Δp=100012mmHg

=> Áp suất khí quyển ở độ cao 1000m là: 

p=p0Δp=760100012=676,7mmHg

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cứ cao lên 12m áp suất khí quyển lại giảm khoảng 1mmHg. Trên một máy bay, cột thủy ngân trong ống Tô – ri – xe – li có độ cao 400mm. Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760 mmHg. 

Xem đáp án

Ta có, độ lớn của áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li

=> Áp suất của máy bay ở độ cao h đó là: p = 400mmHg

Lại có: Cứ cao lên 12m áp suất khí quyển lại giảm khoảng 1mmHg.

=> Độ giảm áp suất tại độ cao h là: Δp=h12mmHg

Ta có: 

p = p0 − Δp

→ Δp = p0 – p = 760 – 400 = 360mmHg

h12= 360→ h  = 4320m

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyên Ngô
12:17 - 10/01/2022

tại sao ở câu 6 760-350=310 được ạ mong bên hệ thống sẽ sửa lại cái lỗi này