Trắc nghiệm Axit photphoric và muối photphat có đáp án (Thông hiểu)

  • 1808 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dung dịch : NaNO3, NaCl, Na3PO4, Na2S là :

Xem đáp án

Dùng dung dịch AgNO3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thuốc thử để nhận biết các dung dịch : HCl, NaCl, Na3PO4, H3PO4

Xem đáp án

Dùng dung dịch AgNO3 và quỳ tím

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1M. Muối thu được sau phản ứng là

Xem đáp án

Ta có: 

=> tạo muối NaH2PO4 và Na2HPO4

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 50 ml dung dịch H3PO4 1M thì nồng độ mol của muối trong các dung dịch thu được là

Xem đáp án

nOH- = nKOH = 0,1 mol

nH3PO4 = 0,05 mol

=> nOH-/nH3PO4 = 0,1/0,05 = 2

=> Tạo muối K2HPO4

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

0,1                →           0,05                 (mol)

=> CM K2HPO4 = 0,05 : (0,1 + 0,05) = 0,33M

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho 20 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu?

Xem đáp án

nNaOH = 0,5 mol

nH3PO4 = 0,4 mol

1 < nNaOH : nH3PO4 = 0,5:0,4 = 1,25 < 2

=> Tạo thành 2 muối: NaH2PO4 (x mol) và Na2HPO4 (y mol)

BT “Na”: x + 2y = nNaOH = 0,5

BT “P”: x + y = nH3PO4 = 0,4

=> x = 0,3 và y = 0,1

mNaH2PO4 = 0,3.120 = 36 (g)

mNa2HPO4 = 0,1.142 = 14,2 (g)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận