Trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác có đáp án ( vận dụng)

  • 2359 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benznen

Xem đáp án

Hợp chất C9H12 có π + v = 4, các đồng phân chứa vòng benzen gồm

CH3CH2CH3-C6H5; (CH3)2CH-C6H5;

o-CH3C6H5C2H5; m-CH3C6H5C2H5; p-CH3C6H5C2H5

1,2,3-(CH3)3C6H3; 1,2,4-(CH3)3C6H3; 1,3,5-(CH3)3C6H3.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Số lượng đồng phân chỉ chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H10 là :

Xem đáp án

Độ bất bão hòa: k = (2.9 + 2 – 10) / 2 = 5 => mạch nhánh ngoài vòng có 1 liên kết p

=> Các đồng phân của C9H10 là

C6H5CH2CH = CH2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Sử dụng thuốc thử nào để nhận biết được các chất sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in

Xem đáp án

Sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 và KMnO4

Sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 và KMnO4

Hex – 1 – in tạo kết tủa với AgNO3/NH3

CH ≡ C − CH2 − CH2 − CH2 − CH3 + AgNO3 + NH3

→AgC ≡ C − CH2 − CH2 − CH2 − CH3↓ + NH4NO3

Dùng KMnO4 để phân biệt 3 dung dịch còn lại

Benzen không làm mất màu dung dịch này ở mọi điều kiện
Toluen không phản ứng với dung dịch này ở điều kiện thường, khi đun nóng làm mất màu thuốc tím:
C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 +H2O
Stiren phản ứng làm mất màu thuốc tím ở điều kiện thường:
3C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

A, B, C là ba chất hữu cơ có %C, %H (theo khối lượng) lần lượt là 92,3% và 7,7%, tỉ lệ khối lượng mol tương ứng là 1: 2 : 3. Từ A có thể điều chế B hoặc C bằng một phản ứng. C không làm mất màu nước brom. Đốt 0,1 mol B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng bình tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án

%C : %H = 92,3% : 7,7% → nC : nH = 1 : 1

=> CTPT đơn giản nhất là (CH)n

Tỉ lệ số mol là 1:2:3, từ A có thể điều chế B hoặc C bằng 1 phản ứng; C khống làm mất màu nước brom

 => A là C2H2, B là C4H4, C là C6H6

Đốt 0,1 mol C4H4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận