Trắc nghiệm Các dạng toán về chia hết và chia có dư, tính chất chia hết của một tổng (có đáp án)

  • 649 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho a = 2m + 3, b = 2n + 1

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có:

\[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2m = 2.m \Rightarrow 2m \vdots 2}\\{3\not \vdots 2}\end{array}} \right.\]

⇒a=2m+3⋮̸2

\[\left. {\begin{array}{*{20}{c}}{2n \vdots 2}\\{1\not \vdots 2}\end{array}} \right\} \Rightarrow b = 2n + 1\not \vdots 2\]

=>Đáp án A, B sai.

a + b = 2m + 3 + 2n + 1 = 2m + 2n + 4

= 2.(m + n + 2)⋮2

Đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x; x là số tự nhiên. Để A không chia hết cho 2 thì

Xem đáp án

Do 12⋮2; 14⋮2; 16⋮2 nên để A⋮̸2 thì x⋮̸2

=>x∈{1; 3; 5; 7;…} là các số lẻ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tìm A = 15 + 1003 + x với x∈N. Tìm điều kiện của x để A⋮5.

Xem đáp án

Ta thấy 15⋮5 và 1003 không chia hết cho 5  nên để A = 15 + 1003 + x chia hết cho 5 thì (1003 + x) chia hết cho 5.

Mà 1003 chia 5 dư 3 nên để (1003 + x) chia hết cho 5 thì x chia 5 dư 2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Có bao nhiêu số tự nhiên n để (n + 4)⋮n ?

Xem đáp án

Vì n⋮n nên để (n + 4)⋮n thì 4⋮n suy ra n∈{1; 2; 4}

Vậy có ba giá trị của n thỏa mãn điều kiện đề bài.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho A = 12 + 15 + 36 + x, x∈N . Tìm điều kiện của x để A không chia hết cho 9.

Xem đáp án

Ta có: A = (12 + 15) + 36 + x .

Vì 12 + 15 = 27⋮9 và 36⋮9

⇒ (12 + 15 + 36) = (27 + 36)⋮9 nên để A không chia hết cho 9  thì x  không chia hết cho 9.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận