Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit có đáp án

  • 715 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là :

Xem đáp án

Phương trình phản ứng :

        HCH=O + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 4NH4NO3

Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là : (ảnh 1)

    Vậy nồng độ % của anđehit fomic trong dung dịch fomalin là :

Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là : (ảnh 2)

Câu 2:

Cho 11,6 gam andehit đơn no A có số cacbon lớn hơn 1 phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra cho vào dd HNO3 đặc nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Tìm CTCT của A.

Xem đáp án

Gọi CT của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng: R-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 −→ R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Gọi số mol của A là x nAg = 2x

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

2x                                        2x

mdd tăng = mAg – mNO2 = 2x.108 – 2x.46 = 124x = 24,8 x = 0,2 mol;

Mandehit = 11,6/0,2 = 58 R = 29

Vậy CTPT của andehit là C2H5CHO


Câu 3:

Cho 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là :

Xem đáp án

nAg = 43,2/108 = 0,4 mol

    + Nếu A là RCHO thì nA = 1/2 . nAg = 0,2 mol R+29 = 8,6/0,2 = 43 R = 14(loại).

    + Nếu A là HCHO thì nHCHO = 1/4 . nAg = 0,1 mol mHCHO = 0,1.30 = 3g (loại).

    + Nếu A là R(CHO)2 thì :

nR(CHO)2 = 1/4 nAg = 0,1 mol R+58 = 8,6/0,1 = 86 R=28 R: -C2H4-

    A có mạch cacbon không phân nhánh nên A là OHC–CH2–CH2–CHO (C4H6O2).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận