Trắc nghiệm Công suất có đáp án (Nhận biết)

  • 1711 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Biểu thức tính công suất là

Xem đáp án

Ta có, biểu thức tính công suất: P =At

Trong đó:

     + A: công thực hiện (J)

     + t: khoảng thời gian thực hiện công A(s)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Điều nào sau đây sai khi nói về công suất?

Xem đáp án

Điều nào sau đây sai khi nói về công suất? Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị (ảnh 1)


Câu 4:

Đơn vị của công suất là:

Xem đáp án

Nếu công A được tính là 1J, thời gian tt được tính là 1s, thì công suất được tính là:

P=1J1s=1J/s (Jun trên giây)

Đợn vị công suất J/s được gọi là oát (kí hiệu: W)

1W = 1J/s

1kW = 1000W

1MW = 1000kW = 1000000W

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Làm thế nào biết ai làm việc khỏe hơn? 

Xem đáp án

Để biết người nào hay máy nào làm việc khoẻ hơn (năng suất hơn hay thực hiện công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận