Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Arene (Hydrocarbon thơm) có đáp án

  • 293 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene.


Câu 2:

Các ankylbenzene hợp thành dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các ankylbenzene hợp thành dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là

CnH2n-6 (n ≥ 6).


Câu 3:

Công thức phân tử nào sau đây có thể là công thức của hợp chất thuộc dãy đồng đẳng của benzene?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dãy đồng đẳng của benzene là: C7H8, C8H10, C9H12,…


Câu 4:

hai hydrocarbon thơm có cùng công thức phân tử C9H12:

hai hydrocarbon thơm có cùng công thức phân tử C9H12 (ảnh 1)
hai hydrocarbon thơm có cùng công thức phân tử C9H12 (ảnh 2)

Hai hợp chất trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hai hợp chất trên là đồng phân mạch carbon.


Câu 5:

Công thức của toluene (hay methylbenzene) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức của toluene (hay methylbenzene) là C6H5 – CH3 (Công thức của toluene (hay methylbenzene) là (ảnh 1)).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận