Trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Chương 1 có đáp án (Vận dụng)

  • 2648 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dd X có pH = 5 gồm  các ion NH4+, Na+, Ba2+ và 1 anion Y. Y có thể là anion nào sau đây?

Xem đáp án

Không thể là SO4 và CO3 vì sẽ tạo kết tủa với Ba2+

Không thể là CH3COO- vì ion này thủy phân cho môi trường bazo nên không phù hợp với yêu cầu pH = 5

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2                     

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2                                        

(4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2                                                           

(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn là

Xem đáp án

Phương trình hóa học:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2  → BaSO4 + 2NH4Cl

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + Cu(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2→BaSO4 +2NaCl                                               

(4) H2SO4 + BaSO3 → BaSO4 + H2O + CO2

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2    BaSO4 +2NH+ 2H2O                         

(6) Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 3BaSO4 +2 Fe(NO3)3

Ta thấy  ngoài BaSO4 là chất kết tủa phương trình (4), (5) còn sinh ra chất khí (CO2, NH) chất điện li yếu nên chúng sẽ không có cùng phương trình ion thu gọn với các phương trình còn lại.

Phản ứng: (1); (2); (3); (6) có chung phương trình ion rút gọn là:

Ba2+ + SO2-4→BaSO4

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chỉ dùng 1 thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NH4NO3; NaHCO3; (NH4)2SO4; FeCl2.

Xem đáp án

Dùng Ba(OH)2:

- Khí, không có kết tủa => NH4NO3

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

- Không có khí, kết tủa trắng => NaHCO3

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → 2BaCO3↓ + 2H2O

- Khí mùi khai, kết tủa trắng => (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

- Không có khí, kết tủa trắng xanh sau hóa nâu đỏ khi để trong không khí => FeCl2

FeCl2 + Ba(OH)→ BaCl2 + Fe(OH)2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Có 4 lọ đựng 4 dung dịch Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử thì có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết 3 lọ trên?

Xem đáp án

Dùng H2SO4 làm thuốc thử

+ Xuất hiện khí không màu thoát ra: Na2CO3

+ Không có hiện tượng: Al(NO3)3, NaNO3

Dùng Na2CO3 vừa nhận biết được để phân biệt Al(NO3)3 và NaNO3

+ Xuất hiện khí không màu thoát ra và kết tủa keo: Al(NO3)3

+ Không có hiện tượng: NaNO3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

Xem đáp án

Phương trình: NaOH + HCl → NaCl + H2O có phương trình ion rút gọn là: H+ + OH- → H2O

A. 2OH-+ Fe2+→ Fe(OH)2

B. OH-+ H+→ H2O

C. OH-+ NH4+→ NH3 + H2O

D. OH-+ HCO3→ CO32-+ H2O

Vậy phương trình KOH + HNO3 → KNO3 + H2O có cùng phương trình ion rút gọn

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

các chất điện li yếu, các chất không tan, các oxit, các khí khi viết phương trình ion rút gọn để nguyên phân tử.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận