Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 11 (có đáp án): Phát sinh giao tử và thụ tinh

  • 1768 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Giao tử là

Xem đáp án

Đáp án D

Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử


Câu 2:

Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

Xem đáp án

Đáp án B

Giảm phân tạo ra các giao tử có bộ NST n


Câu 3:

Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là

Xem đáp án

Đáp án A

Các tế bào mầm thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần


Câu 4:

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được

Xem đáp án

Đáp án A

Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực (n) và 1 tế bào trứng (n)


Câu 5:

Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho mấy loại trứng 

Xem đáp án

Đáp án A

Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 1 loại trứng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

1 năm trước

vũ mai anh

Bình luận


Bình luận