Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 21 (có đáp án): Đột biến gen

  • 1395 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đột biến gen là những biến đổi

Xem đáp án

Đáp án A

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN


Câu 2:

Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit của cấu trúc gen gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN


Câu 3:

Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:

Xem đáp án

Đáp án B

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN


Câu 4:

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X thì số liên kết hiđrô trong gen sẽ

Xem đáp án

Đáp án C

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X thì số liên kết hiđrô trong gen sẽ tăng 1 liên kết


Câu 5:

Đột biến không làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi một liên kết hiđro trong gen. Đó là dạng đột biến nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit bằng một căp nuclêôtit khác loại sẽ không làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi một liên kết hiđro trong gen


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận