Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 10: (có đáp án) Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang (phần 2)

  • 2861 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Trong các đại diện sau nhóm động vật nào không thuộc ngành ruột khoang?

Xem đáp án

Đáp án D

Mực không thuộc ngành ruột khoang


Câu 2:

Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là dị dưỡng


Câu 3:

Các đại diện của ngành Ruột khoang không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Khả năng kết bào xác không phải là đặc điểm của ngành Ruột khoang


Câu 4:

Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng các tế bào gai mang độc


Câu 5:

Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là

Xem đáp án

Đáp án C

Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là dị dưỡng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

yen nguyen

Bình luận


Bình luận