Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 19: (có đáp án) Một số thân mềm khác (phần 2)

  • 2175 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Hãy chọn các nhóm những loài đều thuộc ngành thân mềm:

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy thuộc ngành thân mềm là Mực, Ốc sên, Bạch tuộc, Sò


Câu 2:

Loài nào dưới đây là loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não?

Xem đáp án

Đáp án C
Loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não ở động vật không có xương sống là mực


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Phát biểu về bạch tuộc đúng là có 8 tua dài, thích nghi với lối sống bơi lội tự do


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Phát biểu về bạch tuộc sai là có lối sống vùi mình trong cát. Bạch tuộc là đại diện của ngành thân mềm, sống ở biển, có giá trị thực phẩm


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt là có thần kinh, hạch não phát triển, là cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận