Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 21: (có đáp án) Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm (phần 2)

  • 2591 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: Ốc vặn sống ở …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm

Xem đáp án

Đáp án C

Ốc vặn sống ở nước ngọt, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong khoang áo ốc mẹ, có giá trị thực phẩm.


Câu 2:

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không có ở các đại diện của ngành Thân mềm?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm không có ở các đại diện của ngành Thân mềm là cơ thể phân đốt. Đặc điểm này chỉ có ở ngành Giun đốt


Câu 3:

Mai của mực thực chất là?

Xem đáp án

Đáp án C

Mai của mực thực chất là vỏ đá vôi tiêu giảm


Câu 4:

Nguồn lợi của Thân mềm là?

Xem đáp án

Đáp án D

Nguồn lợi của Thân mềm là làm thực phẩm (bạch tuộc, trai); làm đồ trang trí, trang sức (ốc,..), làm dược liệu (mai mực, …).


Câu 5:

Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn về mặt địa chất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận