Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 37: (có đáp án) Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư (phần 2)

  • 2264 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?

Xem đáp án

Đáp án A

Cá chuồn thuộc lớp Cá, không thuộc lớp Lưỡng cư


Câu 2:

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài lưỡng cư?

Xem đáp án

Đáp án A
Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện được 263 loài, nhiều loài mới đã được phát hiện gần đây


Câu 3:

Trong 3 bộ của lớp Lưỡng cư, bộ nào có số lượng loài lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong 3 bộ của lớp Lưỡng cư, bộ Lưỡng cư không đuôi có số lượng loài lớn nhất


Câu 4:

Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

Xem đáp án

Đáp án B

Lưỡng cư được chia làm 3 bộ: Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không chân


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D
Bộ Lưỡng cư có đuôi hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Bộ Lưỡng cư không đuôi đa số hoạt động ban đêm. Bộ Lưỡng cư không chân hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận