Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 7: (có đáp án) Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật (phần 2)

  • 2475 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật nguyên sinh có kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào


Câu 2:

Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có đặc điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có đặc điểm là: cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hoặc kém phát triển; dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng; sinh sản vô tính với tốc độ nhanh


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không phổ biến ở các loài động vật nguyên sinh?

Xem đáp án

Đáp án C

Đặc điểm sinh sản hữu tính không phổ biến ở các loài động vật nguyên sinh


Câu 4:

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng biến hình sống tự do ngoài thiên nhiên; trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng bệnh ngủ có hình thức sống ký sinh


Câu 5:

Nhóm nào sau đây gồm toàn những động vật đơn bào gây hại?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhóm nào gồm toàn những động vật đơn bào gây hại là: trùng bệnh ngủ, trùng sốt rét, cầu trùng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mai Quốc Anh

Bình luận


Bình luận