Trắc nghiệm Sinh Học 9 HỆ SINH THÁI Bài 50: Hệ sinh thái

  • 1352 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:

Xem đáp án

Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:

+ Thành phần vô sinh

+ Thành phần hữu sinh:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây:

Xem đáp án

Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm: Đất, đá, nước, khí cacbonic, khí oxi, mùn hữu cơ, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

Xem đáp án

Cây xanh sinh vật sản xuất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

Xem đáp án

Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt hoặc kí sinh trên động vật

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

Xem đáp án

Sinh vật sản xuất tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận