Trắc nghiệm Sinh Học 9 CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 54: Ô nhiễm môi trường

  • 1042 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ô nhiễm môi trường là gì?

Xem đáp án

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường là:

Xem đáp án

Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường là do hoạt động của con người.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây:

Xem đáp án

Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất, suy giảm sức khoẻ và mức sống của con người, tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Yếu tố gây ô nhiễm môi trường nào dưới đây là do các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người tạo ra?

Xem đáp án

Các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người tạo ra các khí độc hại như NO2, SO2, CO2...

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận