Trắc nghiệm Sinh Học 9 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

  • 867 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hành động nào sau đây làm suy thoái môi trường:

Xem đáp án

Phun thuốc trừ sâu hóa học làm suy thoái môi trường.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm

Xem đáp án

Luật bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên → Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước và góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định:

Xem đáp án

Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định nghiêm cấm đánh bắt.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định:

Xem đáp án

Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Luật Bảo vệ môi trường qui định: "Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường" có tác dụng gì ?

Xem đáp án

Quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường giúp chất thải được thu gom lại đúng chỗ và được xử lí, không gây ô nhiễm môi trường.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận