Trắc nghiệm Sự cân bằng lực - Quán tính có đáp án (Nhận biết)

  • 1879 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai lực cân bẳng là: 

Xem đáp án

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về các lực cân bằng:

Xem đáp án

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chuyển động theo quán tính là: 

Xem đáp án

Ta có: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì: 

Xem đáp án

Khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Câu nào sau đây đúng khi nói về tác dụng của các lực cân bằng? 

Xem đáp án

Ta có: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Suy ra: Hai lực cân bằng không làm thay đổi vận tốc của vật.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận