Trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ có đáp án (Nhận biết)

  • 3225 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

Phát biểu không đúng là: Môi trường kiềm có pH < 7.  Do môi trường kiềm có pH > 7                           

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điều khẳng định đúng là:

Xem đáp án

+ Môi trường axit có pH < 7

+ Môi trường trung tính có pH = 7

+ Môi trường bazo có pH > 7

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Muối trung hoà là :

Xem đáp án

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit trong muối không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H(hiđro có tính axit).

A sai vì Na2CO3 là muối trung hòa có pH > 7

B sai vì Na2HPO3 vẫn còn H trong phân tử nhưng là muối trung hòa

D sai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

Xem đáp án

A. đúng vì pH tăng thì nồng độ OH- trong dung dịch tăng => độ axit giảm

C. pH < 7 là môi trường axit => quỳ hóa đỏ

D. pH > 7 là môi trường bazơ => quỳ hóa xanh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dung dịch của một axit ở 250C có

Xem đáp án

Môi trường trung tính: [H+].[OH-]  = 1,0.10-14

Môi trường axit [H+] > 1,0.10-7

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận