Trắc nghiệm Sự nổi có đáp án (Nhận biết)

  • 1500 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì: 

Xem đáp án

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng lượng P:

FA < P

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Khi lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng vật thì: 

Xem đáp án

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì: Vật nổi lên khi: FA>P

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một vật nằm trong chất lỏng. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về các lực tác dụng lên vật?

Xem đáp án

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn câu đúng: Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng: 

Xem đáp án

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Kim Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận