Grammar – Câu Hỏi Đuôi Và Câu Điều Kiện Loại 0

  • 3504 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Give the correct form of tag questions below.

You have seen it before, __________?

Xem đáp án

Đáp án:

- Câu khẳng định + đuôi phủ định

- Dùng dạng rút gọn của trợ động từ + not: haven't + S

- Dùng đại từ: you

=> You have seen it before, haven't you?

Tạm dịch: Bạn đã thấy nó trước đây, phải không?


Câu 2:

Give the correct form of tag questions below.

You wouldn't do that__________?

Xem đáp án

Đáp án:

- Câu phủ định + đuôi khẳng định

- Dùng trợ động từ: would

- Dùng đại từ: you

=> You wouldn't do that, would you?

Tạm dịch: Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?


Câu 3:

Give the correct form of tag questions below.

He won't tell her, ____?

Xem đáp án

Đáp án:

- Câu phủ định + đuôi khẳng định

- Dùng trợ động từ: will

- Dùng đại từ: he

=> He won't tell her, will he?

Tạm dịch: Anh ta sẽ không nói với cô ấy, phải không?


Câu 4:

Give the correct form of tag questions below.

I'm clever, ____?

Xem đáp án

Đáp án:

- Câu khẳng định + đuôi phủ định

- Trường hợp đặc biệt: I am…., aren’t I?

=> I'm clever, aren't I?

Tạm dịch: Tôi thông minh, phải không?


Câu 5:

Give the correct form of tag questions below.

There's a cinema near the station, ____?

Xem đáp án

Đáp án:

- Câu khẳng định + đuôi phủ định

- Trường hợp đặc biệt: There is/are…., isn’t/aren’t there?

=> There's a cinema near the station, isn’t there?

Tạm dịch: Có một rạp chiếu phim gần nhà ga đúng không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lee Lee

Bình luận


Bình luận

Vũ Tùng
10:45 - 16/05/2022

would it?